OCR форумы Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, выберите Вход или Регистрация
Всем привет!
Hi all!
 
  ГлавнаяСправкаПоискВходРегистрация Администратор Библиотека  
 
Переключение на Главную Страницу Страниц: 1
Послать Тему Печать
Цикл праць «Філософія освіти: пошук приорітетів» (Прочитано 3443 раз)
Elena Morozova
Новичок
*
Вне Форума


Всем привет!

Сообщений: 1
Цикл праць «Філософія освіти: пошук приорітетів»
15.06.2013 :: 19:04:55
 
«Філософія освіти: пошук приорітетів» - це цикл робіт з семи книг, які розглядають осно-вні проблеми міжнародного життя, якісно нові процеси і тенденції перебігу світової полі-тики, економіки, управління, комунікацій, актуалізуючи тим самим значення виважених і обґрунтованих інтегральних проектів, мета яких - виживання всього людства в умовах протистояння екологічним, демографічним, безпековим та іншим викликам. Спільною метою досліджень є обґрунтування нової філософської парадигми розвитку освітнього простору, основу якої становить єдність національних та загальнолюдських пріоритетів, головними з яких є толерантність, консенсус, екологічна безпека, права і свободи індивіда, солідарність, людиноцентризм. Авторами визначені контури філософії освіти для XXI століття, її аксіологічний зміст, обґрунтовано стратегію подальшого поступу української освіти, напрями її модернізації в контексті входження у європейський та світовий освітній простір.
Так, у другій книзі циклу «Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. Філософія людини і освіти» вперше в історії вітчизняної суспільствознавчої думки аналізується кон-цепт людиноцентризму – нової якості філософського розуміння людини. Автор показує актуальність філософії людиноцентризму як відповіді на виклики сучасного глобального світу на основі поглиблення вивчення сучасних досягнень інформаційних технологій, ге-нетики, медицини, науки в цілому. Аналіз проблеми філософії освіти та людиноцентризму було розглянуто і в четвертій книзі циклу «Філософія: історія, суспільство, освіта». В роботі також було приділено значну увагу  течіям сучасної філософії. Плюралізм філософського знання подано у його взаємозв’язку з визначенням основних орієнтцій соціального життя людини в цивілізаційному вимірі. 

У циклі робіт вперше обґрунтовано концепт сучасної філософії освіти, виявлена сутність, світоглядно-ціннісний зміст її подальшого розвитку в трансформаціях глобального світу, проведено концептуальний та методологічний аналіз смислового потенціалу філософії освіти у співмірності із інтертекстуальним аналізом педагогіки, психології, культурології, соціології, політології, встановлено пріоритетні напрями конструювання цілісних моделей освіти на основі нових ідей, перш за все людиноцентризму та екологічної парадигми, визначено основні параметри розвитку української освіти, обґрунтовано зміст та напрями формування нового вчителя для об’єднаної Європи. У дослідженнях отримала подальший розвиток концепція філософії як навчальної дисципліни, рефлексивного «духу епохи», що є узагальненням найбільш величних наукових та інтелектуальних надбань світової цивілізації. Обґрунтовано теоретичну основу наближення змісту освіти до сучасної науки, їх креативної взаємодії.


переведено гугл переводчиком на русский:
(модератор)


Цитата:
«Философия образования: поиск приоритетов» - это цикл работ из семи книг, которые рассматривают осно вни проблемы международной жизни, качественно новые процессы и тенденции течения мировой политики, экономики, управления, коммуникаций, актуализируя тем самым значение взвешенных и обоснованных интегральных проектов , цель которых - выживание человечества в условиях противостояния экологическим, демографическим, сфере безопасности и другим вызовам. Общей целью исследований является обоснование новой философской парадигмы развития образовательного пространства, основу которой составляет единство национальных и общечеловеческих ценностей, главными из которых являются толерантность, консенсус, экологическая безопасность, права и свободы индивида, солидарность, человекоцентризм. Авторами определены контуры философии образования для XXI века, ее аксиологический смысл, обоснована стратегия дальнейшего развития украинского образования, направления ее модернизации в контексте вхождения в европейское и мировое образовательное пространство.Так, во второй книге цикла «Философия человекоцентризма в образовательном пространстве. Философия человека и образования »впервые в истории отечественной обществоведческой мысли анализируется кон-цепт человекоцентризма - нового качества философского понимания человека. Автор показывает актуальность философии человекоцентризма как ответы на вызовы глобального мира на основе углубления изучения современных достижений информационных технологий, е-нетикы, медицины, науки в целом. Анализ проблемы философии образования и человекоцентризма были рассмотрены и в четвертой книге цикла «Философия: история, общество, образование». В работе также было уделено значительное внимание течениям современной философии. Плюрализм философского знания представлены в его взаимосвязи с определением основных ориентций социальной жизни человека в цивилизационном измерении.В цикле работ впервые обосновано концепт современной философии образования, выявлена ​​сущность, мировоззренчески-ценностное содержание дальнейшего развития в трансформациях глобального мира, проведен концептуальный и методологический анализ смыслового потенциала философии образования в соразмерности с интертекстуальный анализ педагогики, психологии, культурологии, социологии, политологии, установлено приоритетные направления конструирования целостных моделей образования на основе новых идей, прежде всего человекоцентризма и экологической парадигмы, определены основные параметры развития украинского образования, обосновано содержание и направления формирования нового учителя для объединенной Европы. В исследованиях получила дальнейшее развитие концепция философии как учебной дисциплины, рефлексивного «духа эпохи», что является обобщением наиболее величественных научных и интеллектуальных достижений мировой цивилизации. Обоснована теоретическую основу приближения содержания образования в современной науки, их креативной взаимодействия.
Наверх
« Последняя редакция: 15.06.2013 :: 19:52:35 от Dmitry7 »  
 
IP записан
 
sergiokapone
Постоялец
**
Вне ФорумаСообщений: 122
Пол: male
Re: Цикл праць «Філософія освіти: пошук приорітетів»
Ответ #1 - 15.06.2013 :: 23:32:11
 
А де самі книги, чи можна їх завантажити/ознайомитись?
Наверх
 
 
IP записан
 
Переключение на Главную Страницу Страниц: 1
Послать Тему Печать